بررسی محتوا، رویکرد و اهداف  سند ۲۰۳۰   نشان می‌دهد که نظام سلطه به دنبال تعمیق و تثبیت نفوذ همه جانبه‌ی خود در کشورهای جهان است و برای مداخله در الگوی سیاست‌گذاری آن‌ها برای توسعه، یک راهبرد و رویکرد جامع و جدیدی را در پیش گرفته است تا بتواند جایگاه برتر خود را در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره حفظ کند.» شعار سند که با عنوان «دگرگون ساختن جهان ما» مداخله‌ی نرم در کشورها با استفاده از شعارهای جذاب و زیبا است. ادامه بحث به آدرس اینترنتی http://farsi.khamenei.ir/ مراجعه فرمایید.