آثار هنری علمی دانشجویان و کارکنان واحد سبزوار در نمایشگاه نمازتربت جام که بیش از۹۰ اثر در رشته‌های معرق، خوشنویسی، عکاسی، نقاشی ، تابلو فرش ، مقاله نویسی ، فیلم کوتاه ، شرکت کرده بود که موفق شدند دو مقام اول در عکاسی و خوشنویسی دو مقام دوم در خوشنویسی نستعلیق و ثلث و دو مقام سوم در معرق و خوشنویسی ثلث کسب کردند

برگزیدگان نمایشگاه نماز
هادی دهقانپور مقام اول رشته عکاسی
سارا مجاهدی پور مقام اول خوشنویسی نسخ
محسن برزویی مقام دوم شکسته نستعلیق
جلال رستمی مقام دوم خوشنویسی ثلث
محمد حسین شرافت مقام دوم نستعلیق
نوید کرامت مقام سوم رشته معرق
رویا ساقی مقام سوم خوشنویسی ثلث